شارژ حساب کاربری

موجودی کیف الکترونیکی شما : 

لطفا مبلغ موردنظر خود را جهت افزایش موجودی حساب کاربری وارد کنید و سپس بر روی دکمه شارژ حساب کلیک کنید.

در صورتی که مبلغ مورد نظر شما در لیست مبالغ از پیش تعریف شده نیست گزینه سایر مبالغ را انتخاب کنید و در نوار روبروی آن مبلغ مورد نظر خود را بدون واحد تومان وارد کنید و سپس بر روی دکمه شارژ حساب کلیک کنید.